Rada Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
Przy Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie działa Rada Muzeum. Rada pracuje na podstawie ustawy o muzeach (Dz.U. 1997 Nr 5 poz. 24), szczegółowe kompetencje Rady opisane zostały w Art. 11. ustawy. Radę przy Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie tworzy siedem osób powołanych przez Zarząd Powiatu Żyrardowskiego na 4 letnią kadencję. Obecny skład Rady powołany 17 września 2012 roku, tworzy Radę Muzeum czwartej kadencji na lata 2012 – 2016. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje honorowo nie pobierając za uczestnictwo w Radzie wynagrodzenia. Do podstawowych zadań rady należą nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum statutowych zadań i powinności oraz ocena bieżąca rocznych sprawozdań i planów z działalności placówki. Członkowie Rady, w trakcie pierwszego posiedzenia wybierają ze swojego grona przewodniczącego, który zwołuje Radę, prowadzi posiedzenia i kieruje jej pracami. Obsługę Rady zgodnie z ustawą zapewnia dyrektor Muzeum. Ponadto każdorazowo w spotkaniach Rady uczestniczy dyrektor Muzeum, główny księgowy i protokolant.

1. Stanisław Niewiadomski - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa
2. Beata Rusinowska - Dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie
3. Piotr Mady -Zastępca Dyrektora Muzeum Techniki NOT w Warszawie.
4. Ryszard Adamiak -Członek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego i radny Powiatu
5. Paweł Fijałkowski -Adiunkt w Żydowskim Instytucie Historycznym.
6. Ryszard Wojtkowski -Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
7. Jacek Czubak -Prezes Stowarzyszenia Fabryka Feniksa

Ostanie posiedzenie Rady Muzeum odbyło się 25 września bieżącego roku. W trakcie obrad Rada zaopiniowała pozytywnie półroczne sprawozdania (merytoryczne i finansowe) z działalności Muzeum. Najważniejszym jednak tematem podjętym przez Radę był projekt planu finansowego i merytorycznego Muzeum na rok 2014. W sposób szczególny Członkowie Rady zainteresowali się sytuacją finansową placówki i wpływem finansowania na realizację zadań statutowych Muzeum. W związku z tak ważnymi tematami podejmowanymi przez Radę w posiedzeniu i dyskusji na zaproszenie Przewodniczącego Stanisława Niewiadomskiego, uczestniczył Wojciech Szustakiewicz Starosta Powiatu Żyrardowskiego. Po dłuższej dyskusji Rada pozytywnie zaopiniowała projekt planu merytorycznego i finansowego na kolejny rok działalności Muzeum.

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa