Rada Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
Przy Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie działa Rada Muzeum. Rada pracuje na podstawie ustawy o muzeach (Dz.U. 1997 Nr 5 poz. 24), szczegółowe kompetencje Rady opisane zostały w Art. 11. ustawy. Radę przy Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie tworzy siedem osób powołanych przez Zarząd Powiatu Żyrardowskiego na 4 letnią kadencję. Obecny skład Rady piątej kadencji na lata 2017 – 2021, to siedem osób reprezentujących różne środowiska związane z szeroko pojętą działalnością kulturalną. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje honorowo nie pobierając za uczestnictwo w Radzie wynagrodzenia. Do podstawowych zadań rady należą nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum statutowych zadań i powinności oraz opiniowanie bieżących rocznych sprawozdań i planów z działalności placówki. Członkowie Rady, w trakcie pierwszego posiedzenia wybierają ze swojego grona przewodniczącego, który zwołuje Radę, prowadzi posiedzenia i kieruje jej pracami. Obsługę Rady zgodnie z ustawą zapewnia dyrektor Muzeum. Ponadto każdorazowo w spotkaniach Rady uczestniczy dyrektor Muzeum, główny księgowy i protokolant. 7 grudnia 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Muzeum Mazowsza Zachodniego. Obrady rozpoczął Starosta Wojciech Szustakiewicz, który przedstawił członkom Rady porządek obrad. W wyniku dyskusji porządek został uzupełniony o dwa punkty: Wybór Przewodniczącego Rady nowej kadencji oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. Członkowie Rady powołali na przewodniczącego Ryszarda Wojtkowskiego – zastępcę Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Skład Rady Muzeum

1. Ryszard Wojtkowski Przewodniczący Rady Muzeum - zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
2. Stanisław Niewiadomski - Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa
3. Jacek Czubak - Rada Powiatu Żyrardowskiego
4. Paweł Fijałkowski - Żydowski Instytut Historyczny
5. Barbara Rzeczycka - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa
6. Krzysztof Waśkowski - Rada Powiatu Żyrardowskiego

Na posiedzeniu Rady obecni byli również:

1. Wojciech Szustakiewicz - Starosta Powiatu Żyrardowskiego
2. Bogusław Nietrzebka - Dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
3. Danuta Górniak - główna księgowa Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.
4. Marcin Olborski - adiunkt Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

W dniu 26.04.2019 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie, przy ulicy Bohaterów Warszawy 4, odbyło się kolejne posiedzenie Rady Muzeum w składzie:

1. Ryszard Wojtkowski Przewodniczący Rady Muzeum - zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
2. Stanisław Niewiadomski - Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa
3. Jacek Czubak - Pełnomocnik Prezydenta Żyrardowa ds. Muzeum Lniarstwa
4. Paweł Fijałkowski - Żydowski Instytut Historyczny
5. Barbara Rzeczycka - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa
6. Krzysztof Waśkowski - Rada Powiatu Żyrardowskiego

Na posiedzeniu Rady obecni byli również:

1. Beata Sznajder - Starosta Powiatu Żyrardowskiego.
2. Bogusław Nietrzebka - Dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
3. Danuta Górniak - główna księgowa Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.
4. Marcin Olborski - adiunkt Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

Obrady rozpoczął Przewodniczący Rady Ryszard Wojtkowski. Przywitał Panią starostę Beatę Sznajder, członków Rady i pozostałe obecne osoby. Po potwierdzeniu kworum członkowie Rady wysłuchali sprawozdań; finansowego i merytorycznego za rok 2018. Obydwa sprawozdania zostały przez Radę przyjęte i zaopiniowane pozytywnie. Później odbyła się dyskusja na temat bieżącej sytuacji placówki, Pani Starosta przedstawiła sytuację i możliwości Powiatu Żyrardowskiego opowiedziała również o remoncie budynku muzeum. Później odbyła się krótka dyskusja dotycząca przyszłości placówki oraz wizji i rozwoju Muzeum Mazowsza Zachodniego. Na zakończenie dyrektor przedstawił zadania i plany związane z zabezpieczeniem eksponatów oraz z funkcjonowaniem placówki w okresie remontu zabytkowej willi Karola Dittricha.
Spotkanie Rady Muzeum zaplanowane na 16.03.2020 roku nie odbyło się z powodu zagrożenia epidemiologicznego covid-19.

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa