Remont budynku muzeum

Powiat Żyrardowski realizuje projekt pn. „Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Osi Priorytetowej V „gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.3 „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, na podstawie umowy z dnia 27.12.2017r.

Projekt inwestycyjny obejmuje kompleksowy remont budowlano-konserwatorski wraz z konserwacją zabytkowych stropów budynku Muzeum Mazowsza Zachodniego mieszczącego się w Żyrardowie przy ul. Karola Dittricha 1 wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych a także zwiększenie powierzchni przeznaczonej na cele kulturalne, w tym wystawiennicze. Zabezpieczenie zabytku przez zniszczeniem osiągnięte będzie poprzez przeprowadzenie remontu konserwatorsko budowlanego, w tym wymianę uszkodzonej stolarki okiennej i drzwiowej na parterze budynku, co niewątpliwie ma wpływ na stan zabezpieczenia budynku przed włamaniem. Projekt przewiduje także remont elewacji budynku, schodów i tarasu oraz usunięcie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, w tym dostosowanie łazienki do ich potrzeb.

Cele projektu :

- Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę zabytkowego obiektu, oraz jego konserwację, renowację, rewaloryzację i modernizację w celu zachowania dotychczasowej funkcji obiektu zabytkowego, tj. budynku Muzeum, a także nadania mu nowych funkcji użytkowych z przeznaczeniem na cele kulturalne i edukacyjne, w tym również w połączeniu z działalnością komercyjną.

- Zapieczenie zabytku przed zniszczeniem w wyniku postępującej degradacji fizycznej obiektu, a także zabezpieczeniem przed kradzieżą zgromadzonych w budynku zasobów.

- Usunięcie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

- Poprawa dostępności do kultury poprzez udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym również wystawienniczej.

- Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń poprzez remont i konserwację zabytkowego budynku.

- Szerokie udostępnienie istniejących zbiorów poprzez utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów w celu prezentowania ich na stronie internetowej Muzeum.

            Okres realizacji projektu: od 02.05.2018 ro do 30.09.2019r.

Wartość ogółem: 2 800 677,34 zł, w tym:

- wartość dofinansowania UE – 2 064 328,94 zł,

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa