Konkurs plastyczny

Konkurs Plastyczny ,,Tradycje wielkanocne” 2024

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie – Instytucja Kultury Powiatu Żyrardowskiego zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Konkursie Plastycznym ,,Tradycje Wielkanocne” 2024

Uczestnictwo w konkursie polega na wykonaniu przez uczestnika pracy plastycznej o tradycjach wielkanocnych. Technika wykonania dowolna w 2d. Praca nie może zawierać elementów przestrzennych.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków. Przyjmujemy również zgłoszenia indywidualne. Termin dostarczenia prac upływa
5.04.2024.

Adres do wysyłki:
Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

Ul. Karola Dittricha 1

96-300 Żyrardów

z dopiskiem Konkurs Plastyczny ,,Tradycje wielkanocne’’

Patronat honorowy nad konkursem – Krzysztof Dziwisz – Starosta Powiatu Żyrardowskiego

REGULAMIN KONKURSU
PLASTYCZNEGO,,Tradycje wielkanocne”
2024

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego i okolic w kategoriach:

I kategoria – przedszkola,
II kategoria – klasy I- IV,

III kategoria – klasy V-VII

2. Cele konkursu:

- rozwijanie umiejętności kreatywnych i manualnych

- pogłębianie wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych

- pielęgnowanie tradycji


3. Warunki udziału w konkursie:
- każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej.
- praca nie może zawierać żadnych elementów przestrzennych.
- praca powinna być związana z tematem konkursu
- maksymalny format pracy A3
- nadesłane prace muszą być wykonane samodzielnie

 

 

4. Warunkiem dopuszczenia pracy do wzięcia udziału w konkursie jest:
- nadesłanie lub dostarczenie pracy pod wskazany adres i w wyznaczonym terminie wraz
z wydrukowanymi i uzupełnionymi załącznikami,
- wydrukowanie lub przepisanie i czytelne uzupełnienie metryczki oraz naklejenie jej na odwrocie pracy.

 

5. Termin dostarczenia prac upływa 05.04.2024

 

Adres do wysyłki i dostarczania prac:

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

Ul. Karola Dittricha 1

96-300 Żyrardów

z dopiskiem Konkurs Plastyczny ,,Tradycje wielkanocne’’ 2024

 

6. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora dokona oceny prac w kategoriach:

I kategoria – przedszkola,
II kategoria – klasy I-IV,

III kategoria – klasy V-VIII


Komisja konkursowa wybierze najlepsze prace oraz przyzna nagrody. Skontaktujemy się z placówkami opiekuńczymi lub autorami wybranych prac
telefonicznie. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w terminie podanym przez organizatora w siedzibie Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie przy ul. Karola Dittricha 1 w Żyrardowie.

7. Kryteria oceny prac:
- estetyka,
- zgodność z tematem,
- oryginalność,


8. Każdy uczestnik oświadcza, iż jest autorem i posiada prawa autorskie do pracy, którą zgłasza
w konkursie oraz, że nie narusza on praw osób trzecich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich,
które wynikają z naruszenia ich praw odpowiada uczestnik Konkursu.

9. Prace konkursowe można odebrać po zakończeniu konkursu w siedzibie naszego Muzeum,
nie wcześniej niż tydzień po jego rozstrzygnięciu i nie później niż po upływie miesiąca.
Po tym czasie prace przechodzą na własność Muzeum.

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie do Konkursu Plastycznego ,,Tradycje wielkanocne” 2024

Imię i nazwisko autora

 

Klasa

 

Nazwa i adres szkoły, placówki

 

Telefon, e-mail

 

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna

 

 

 

………………………………………………………

 

(miejscowość data)

……………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………….

(imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów)

 

………………………………………………………………………………….

(adres zamieszkania)

 

 

OŚWIADCZENIE

O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA

 

1. Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających wizerunek mojego dziecka …………………………………………………………………………… przez

(imiona i nazwisko dziecka)

 

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie przy ul. Karola Dittricha 1, 96-300 Żyrardów dla celów związanych z udziałem w Konkursie Plastycznym ,,Tradycje wielkanocne” 2024

2. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.

3. Niniejsza zgoda obejmuje publikację zdjęć, w szczególności w drukowanych materiałach promocyjnych oraz w internecie itp. Wizerunek dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

4. Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęć i/lub filmów z udziałem mojego dziecka, wykonanych
w związku z organizowanym przez Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
Konkursem Plastycznym ,,Tradycje wielkanocne” 2024

5. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania wizerunku mojego dziecka na potrzeby jak w oświadczeniu.

6. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych i przysługuje mi pełnia praw rodzicielskich oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

……………………………………………………………. (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 



Oświadczenie

o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na zbieranie i przetwarzanie mojego dziecka danych osobowych , to jest materiałów zawierających jego wizerunek w celach publikacji zdjęć, w szczególności w drukowanych materiałach promocyjnych oraz w internecie. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 i 8 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te mogą być udostępniane innym podmiotom

………………………………

(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

 

 

 

KLAUZULE INFORMACYJNE

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

   1. administratorem Pani/Pana, Pana/i Dziecka* danych osobowych jest Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, ul. Dittricha 1, 96-300 Żyrardów;

   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 46 855 33 13
    lub adresem e-mail : muzeum@muzeumzyrardow.pl

   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu publikacji wizerunku Pana/i / wizerunku Pana/i Dziecka* w publikacjach w formie tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy pokonkursowe) i elektronicznej związanych z Konkursem Plastycznym ,,Tradycje wielkanocne” 2024: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f oraz art.9 ust. 2 lit. a RODO;

   4. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych ,

   5. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO;

   6. podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

Metryczka zgłoszeniowa musi zawierać informacje takie jak: imię i nazwisko autora pracy, wiek, nazwę i adres placówki, telefon i mail kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela. Oprócz tego potrzebne jest oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku dziecka, oraz na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenie można napisać ręcznie lub wydrukować. Pliki z wzorami zostały wysłane na adresy powiatowych placówek, czekają na Was również wydrukowane w budynku Muzeum.

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa