Konkurs plastyczny o Żołnierzach Wyklętych

 Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym o Żołnierzach Wyklętych!

Do Waszych szkół zostały przekazane regulaminy oraz wzory zgłoszeń!

 

REGULAMIN KONKURSU
PLASTYCZNEGO ,,Żołnierze Wyklęci 2024’’

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego i okolic w kategoriach:

I kategoria – 10-12 lat,
II kategoria – 13-15 lat,

III kategoria – 16-19 lat

2. Cele konkursu:

- zainteresowanie młodego pokolenia walką powojennego polskiego podziemia niepodległościowego;

- kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży przez poznawanie historii;

- zachowanie pamięci o bohaterskiej walce Polaków po roku 1945, kultywowanie postaw, wartości, ideałów żołnierzy powojennego polskiego podziemia niepodległościowego;

- zainspirowanie i zachęcanie młodzieży do podjęcia badań nad powojenną historią swojej rodziny, środowiskiem związanym z miejscem zamieszkania;

- zapoznanie uczniów z problematyką Żołnierzy Wyklętych

3. Warunki udziału w konkursie:
- każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej.
- praca nie może zawierać żadnych elementów przestrzennych.
- praca powinna być związana z tematem konkursu
- maksymalny format pracy A3
- nadesłane prace muszą być wykonane samodzielnie

 

4. Warunkiem dopuszczenia pracy do wzięcia udziału w konkursie jest:
- nadesłanie lub dostarczenie pracy pod wskazany adres i w wyznaczonym terminie wraz
z wydrukowanymi i uzupełnionymi załącznikami,
- wydrukowanie lub przepisanie i czytelne uzupełnienie metryczki oraz naklejenie jej na odwrocie pracy.

 

5. Termin dostarczenia prac upływa 04.03.2024

 

Adres do wysyłki i dostarczania prac:

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

Ul. Karola Dittricha 1

96-300 Żyrardów

z dopiskiem Konkurs Plastyczny ,,Żołnierze Wyklęci’’

 

6. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora dokona oceny prac w kategoriach:

I kategoria – 10-12 lat,
II kategoria – 13-15 lat,

III kategoria – 16-19 lat

Komisja konkursowa wybierze najlepsze prace oraz przyzna nagrody. Skontaktujemy się z placówkami opiekuńczymi lub autorami wybranych prac telefonicznie. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpiw siedzibie Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie przy
ul. Karola Dittricha 1 w Żyrardowie w terminie określonym przez organizatora.
Uwaga! Termin może ulec zmianie.

7. Kryteria oceny prac:
- estetyka,
- zgodność z tematem,
- oryginalność,


8. Każdy uczestnik oświadcza, iż jest autorem i posiada prawa autorskie do pracy, którą zgłasza
w konkursie oraz, że nie narusza on praw osób trzecich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich,
które wynikają z naruszenia ich praw odpowiada uczestnik Konkursu.

9. Prace konkursowe można odebrać po zakończeniu konkursu w siedzibie naszego Muzeum,
nie wcześniej niż tydzień po jego rozstrzygnięciu i nie później niż po upływie miesiąca.
Po tym czasie prace przechodzą na własność Muzeum. 

 

Metryczka zgłoszeniowa musi zawierać informacje takie jak: imię i nazwisko autora pracy, wiek, nazwę i adres placówki, telefon i mail kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela. Oprócz tego potrzebne jest oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku dziecka, oraz na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenie można napisać ręcznie lub wydrukować.

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa