KONKURS

 

Ogłaszamy kolejną edycję międzynarodowego konkursu „Moja Przygoda w Muzeum”. Tematem przewodnim w tym roku jest hasło „Dlaczego tęsknię za muzeum”, zachęcamy do uczestnictwa i życzymy sukcesów. Prace składamy do 15.06.2021 w siedzibie Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, przy ul. Karola Dittricha 1.

 

Moja Przygoda w Muzeum

XLI Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży

– regulamin

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat.

W związku z trudnościami z dotarciem do miejsc zabytkowych i braku dostępu do muzeów i galerii, tegoroczna edycja „Mojej Przygody w Muzeum” otrzymała hasło przewodnie „Dlaczego tęsknię za Muzeum?”. Umożliwi to wzięcie udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym uczniom, którzy mogą odnieść się do swoich wcześniejszych doświadczeń związanych z wizytami w muzeach.

Uczestnicy Projektu mogą zainspirować się zbiorami określonego muzeum lub galerii. Wykonać jedną lub więcej prac z zakresu sztuk wizualnych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności danej instytucji. Uczestnik Projektu powinien zatem dokonać wyboru, co z obszaru realizacji Projektu wywarło na nim największe wrażenie i przedstawić to w swojej wizji artystycznej.

Obszarem realizacji Projektu mogą być: muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, biograficzne i inne, a także muzea na otwartym powietrzu oraz galerie sztuki, jak również ekspozycje o charakterze muzealnym prezentowane w innej, niż muzealna, przestrzeni wystawienniczej. Z obszaru realizacji Projektu wyłączone są muzea martyrologiczne. Uczestnicy mogą realizować projekty artystyczne w ramach zajęć szkolnych, lub zajęć w instytucjach i ośrodkach kultury.

Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film) jest dowolna, jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w instytucji, którą wymieniono powyżej, jako obszar realizacji Projektu.

Akceptowane prace:

·        prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in. ) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać)

·        formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50x50 cm.

·        grafika komputerowa - wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1

·        multimedia – płyta CD/DVD (filmy maks. do 3 min, nagrane w formacie MP4)

Prace muszą zawierać podane bardzo czytelnie informacje (metryczka do pobrania na stronie Muzeum, w zakładce Moja Przygoda w Muzeum):

·        pełne imię i nazwisko autora pracy

·        dokładny wiek autora pracy

·        tytuł pracy

·        nazwę i adres szkoły bądź instytucji

·        pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego

UWAGA!

Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą brały udziału w Projekcie!!!

 

Powiatowy przegląd nadesłanych w ramach Projektu prac odbywa się na początku czerwca każdego roku. Specjaliści z zakresu sztuki, muzealnictwa i pedagogiki (Jury) przyznają nagrody w następujących kategoriach wiekowych: 5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat oraz kategorii osób z niepełnosprawnością intelektualną (do 25 roku życia).

Prace należy dostarczyć do 15 czerwca 2021 roku

na adres:

 

MUZEUM MAZOWSZA ZACHODNIEGO W ŻYRARDOWIE

ul. Dittricha 1

96 – 300 ŻYRARDÓW

tel. (046) 854 81 80, 855 33 13

www.muzeumzyrardow.pl

Uwagi organizatora:

·        nadesłane prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami, m. in. nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących Projekt oraz na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Toruniu);

·        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia zaistniałe podczas transportu prac;

·        prac nie wolno podklejać ani oprawiać;

·        prace plastyczne wykonane z materiałów mogących być zagrożeniem dla ludzi lub zbiorów muzealnych nie kwalifikują się do Projektu;

·        zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator;

 
RODO

 W związku z obowiązującą ustawą (Dz.U. 2016 r. poz.922 ) o ochronie danych osobowych uprzejmie prosimy o uzyskanie oświadczeń od opiekunów prawnych dzieci lub pełnoletnich uczestników Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży Moja Przygoda w Muzeum.

W załączniku przesyłamy wzór oświadczeń, które prosimy przysłać razem z pracami plastycznymi zakwalifikowanymi w eliminacjach regionalnych do finałowego przeglądu w Toruniu.

Załącznik

Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku

 

 

…………………………………….…………

imię, nazwisko Uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka[1] danych osobowych przez Organizatora, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). w celach marketingowych, promocyjnych lub reklamowych Organizatora, w tym na wprowadzenie moich/mojego dziecka danych osobowych do bazy danych, której administratorem jest Organizator. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka również w przyszłości, do wyżej określonych celów przetwarzania, na zasadach określonych w regulaminie Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych osobowych moich/mojego dziecka jest wyrażona przeze mnie zgoda.

Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Organizatora oraz podmioty wykonujące lub mogące wykonywać w przyszłości działania marketingowe, promocyjne oraz reklamowe na rzecz Organizatora. W przypadku otrzymania nagrody (również zakwalifikowanie pracy na wystawę w Muzeum Okręgowym w Toruniu jest nagrodą) wyrażam zgodę na umieszczenie moich/mojego dziecka danych osobowych takich jak: imię i nazwisko na stronie internetowej Organizatora, mediach, prasie lokalnej oraz wydawnictwach promujących Organizatora.

Przysługuje mi prawo do żądania w każdej chwili od administratora danych dostępu do moich/mojego dziecka danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia celów przetwarzania, do których zostały podane, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych w dowolnym momencie.

Dane osobowe będą przetwarzane do końca 2021 r..

 

……………………………………………….....................................

miejsce, data, podpis

uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka1 w celach prowadzenia projektu określonego w regulaminie Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”.

 

……………………………………………….....................................

miejsce, data, podpis

uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 

Akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia regulaminu i wytycznych projektu Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”

 

 

……………………………………………….....................................

miejsce, data, podpis

uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w projekcie Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”

 

……………………………………………….....................................

miejsce, data, podpis

uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego[1]                  Niepotrzebne skreślić

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa