Ostanie posiedzenie Rady Muzeum

2 lutego bieżącego roku odbyło się ostatnie spotkanie Rady Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie piątej kadencji. Rada spotkała się w składzie: przewodniczący Rady Stanisław Niewiadomski, Ryszard Adamiak, Piotr Mady, Paweł Fijałkowski i Jacek Czubak. Gościem ostatniego spotkania Rady był Starosta Powiatu Żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz.

Obrady rozpoczęte zostały przez Przewodniczącego minutą ciszy poświęconą zmarłemu w minionym roku Jerzemu Jasiukowi, wieloletniemu dyrektorowi Muzeum Techniki NOT oraz przewodniczącemu Rady Muzeum czwartej kadencji. W trakcie swojego wystąpienia Pan Starosta podziękował członkom Rady za ich aktywny udział i wspieranie działań Muzeum. Przedstawił rownież dokonania Rady obecnej kadencji. Specjalne podziękowania wraz z upominkiem Starosta przekazał na ręce przewodniczącego Rady Stanisława Niewiadomskiego.

Kolejny punkt obrad Rady dotyczył sprawozdań finansowego i merytorycznego Muzeum z działalności w 2016 roku. Dyrektor Muzeum Bogusław Nietrzebka omówił najciekawsze wydarzenia kulturalne oraz zorganizwane w minionym roku wystawy. W dalszej kolejności dyrektor omówił harmonogram lekcji muzelnych oraz statystyki odwiedzin. Natomiast księgowa Pani Danuta Górniak zreferowała wykonanie budżetu za 2016 rok. Po wysłuchaniu sprawozdań Członkowie Rady wyrazili swoje zadowolenie z działalności placówki i jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie sprawozdanie merytoryczne i finansowe Muzeum.

Ostatnim punktem zebrania były plany merytoryczny i finansowy na 2017 rok. Po przedstawieniu przez dyrektora i księgową obydwu dokumentów i krótkiej dyskusji Członkowie Rady ponownie jednogłośnie zaakceptowali plany. Na zakończenie Rady przewodniczący podziękował członkom za cztery lata pracy, a Starosta życzył wszystkim zgromadzonym aby Rady kolejnych kadencji pracowały na rzecz Muzeum równie owocnie.

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa